Ndfeb Magnitiniň täze ösüş tendensiýasy

Täze energiýa ulaglarynyň höwesi, pudak zynjyrynyň agzalaryna täze janlylyk berdi.

Cerui tarapyndan geçirilen gözleg hasabatyna görä, 2025-nji ýylda Hytaýyň awtoulag önümçiligi 35 milliona ýeter, şolardan täze energiýa ulaglary awtoulag önümçiliginiň we satuwynyň 20 göteriminden gowragyny we 7 milliona ýeter.

Adaty ýangyç serişdesi bolsun ýa-da täze energiýa serişdesi bolsun, energiýany tygşytlamak, ýeňil agram, kiçi göwrüm we ýokary öndürijilik gazanmak üçin ýokary netijelilik energiýany tygşytlaýan mikro hereketlendirijileri ornaşdyrmak esasy ýollaryň biridir.

“Yuekai” gymmatly kagyzlar gözleg institutynyň baş strategiýa analitigi, ýokary öndürijilikli hereketlendirijiler üçin içerki bazaryň takmynan 10 göterimdigini aýtdy."Uly öwrüm" gazanmak üçin ozal belli bolmadyk ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy mikromotorlar ulanylyp bilner.

Neodimiý demir bor magnit ýokary energiýa tygşytlaýjy hereketlendirijiler üçin esasy materialdyr.

NdFeB Magnit neodiumdan, demirden we bordan (Nd2Fe14B) emele gelen dörtburç kristal bolup, onda neodium 25% -den 35% -e, demir 65% -den 75% -e, bor bolsa 1% -e deňdir.Üçünji nesil seýrek ýeriň hemişelik magnit materialy bolup, içerki güýçlilik, magnit energiýasy önümi we remanans ýaly "magnit häsiýetleri" koeffisiýentlerinde ajaýyp öndürijilige eýedir we mynasyp "magnit şasy".

Häzirki wagtda ýokary öndürijilikli NdFeB magnitiniň aşaky amaly bazarynda ýel energiýasy bazar paýynyň uly bölegini tutýar.Täze energiýa ulaglarynyň çalt ösmegi bilen NdFeB magnitiniň awtoulag mikro-ýörite hereketlendirijilerinde ulanylmagy yzygiderli ýokarlanýar we täze energiýa ulaglary we awtoulag bölekleri pudagynda ýokary öndürijilikli NdFeB magnitine bolan isleg artar.


Iş wagty: 10-njy ýanwar -2022

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.