Tehnologiýadan lezzet alyň we ýaşlyk arzuwy

2021-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd jenap Çen, Liu Çao, Li Ensuo, Pan ingingýu we Yangaň ongong tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän bäş sany tehniki oňurganyň yhlasyny mähirli bellemek üçin uly gözleg we öwüşginli ýygnak geçirdi."Sintered NdFeB 48UH ultra ýokary magnit häsiýetleri" gözleg we işlenip taýýarlanyş üstünlikli tamamlandy we garaşylýan maksada ýetildi.

Indi “Jiangsu Pulong Magnet Co., Ltd” sintirlenen NdFeB magnitini N35-den N55-e, 30H-den 48H-a, 30M-den 54M-e, 30SH-den 52SH-e, 28UH-dan 48UH-a, 28EH-den 40EH-e çenli süzülen NdFeB magnit öndürip biler.

Duşuşyk iki gün tertibine bölündi.Birinji bölüm, bu gözlegiň we ösüşiň netijelerine ýokary baha beren we üç isleg we talap öňe süren başlyk jenap Liiň çykyşy boldy.Könelişen duruň we ýiti bazar bäsleşigi bilen ýüzbe-ýüz boluň.Bazary ýeňip, aýratyn önümlerimiz bilen kärhanany ösdürmek üçin täze mümkinçilikleri gazanyň.

Gün tertibiniň ikinji bölümi, gözlegleri we ösüşleri dowam etdirmek we täze belentliklere ýetmek üçin ajaýyp oňurgalary höweslendirmek üçin gatnaşyjylara baýrak gowşurmak.

Endokary derejeli önümler, patent programmalary, öňdebaryjy pudak standartlary.Her kim tehnologiki innowasiýalarda çalt ösüş gazanyp biler ýaly, tehnologiki innowasiýalary we gözlegleri we täze prosesleri ösdürmegi dowam etdirmelidir we ýokary tehnologiýaly tehnologiýalara milli oýlap tapyş patentlerine eýe bolup, kärhanalara çäksiz ýaşaýyş getirip biler diýip umyt edýär.

"Täze başlangyç nokady, täze syýahat", hile gönükdirilen, üznüksiz täzelik, 2021-nji ýylda gözden geçiriň, birleşdik, kanagatlanarly öndürijilige ýetmäge synanyşdyk, 2022-nji ýylda ýola çykdyk, täze başlangyç nokadynda durduk, öňe gitmäge taýýar, işlemeli bilelikde “The Times” bilen öňe gidiň we bilelikde täze syýahat açyň!Ahyrynda, Täze ýylda JIANGSU Pulong Magnetics Co., Ltd. hemmäňize 2022-nji ýylda üstünlik we rowaçlyk arzuw edýär!


Iş wagty: 10-njy ýanwar -2022

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.