Neodim bazary 2028-nji ýyla çenli ABŞ-nyň 3,4 milliard dollaryna ýeter

Amerikan habar beriş serişdeleriniň geçiren barlaglaryna görä, 2028-nji ýyla çenli dünýädäki neodim bazarynyň 3,39 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine garaşylýar.2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli ýyllyk 5,3% ösüş depgininde ösmegine garaşylýar. Elektrik we elektron önümlerine bolan isleg bazaryň uzak möhletleýin ösmegine goşant goşar diýlip garaşylýar.

Neodium magnitleri dürli sarp ediji we awtoulag elektron önümlerinde ulanylýar.Kondisionerler, kir ýuwýan maşynlar we guradyjylar, sowadyjylar, noutbuklar, kompýuterler we dürli meýdan ses çykaryjylary üçin inwertorlar ýaly önümleriň hemmesi hemişelik magnitleriň işlemegini talap edýär.Täze dörän orta gatlak ilaty bu önümlere bolan islegi artdyryp, bazaryň ösmegine peýdaly bolup biler.

Saglygy goraýyş pudagy bazary üpjün edijileri täze satuw kanallary bilen üpjün eder diýlip garaşylýar.MRI skanerleri we beýleki lukmançylyk enjamlary ýetmek üçin neodiý materiallaryny talap edýär.Bu islege Hytaý ýaly Aziýa-Pacificuwaş umman ýurtlarynyň agdyklyk etmegi ähtimal.Nextakyn ýyllarda Europeanewropanyň saglygy goraýyş pudagynda ulanylýan neodiminiň paýynyň azalmagyna garaşylýar.

2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli girdeji taýdan ýel energiýasynyň ahyrky ulanylyş pudagy ýyllyk iň çalt birleşýän ösüş depgini 5,6% bolar.Gaýtadan dikeldilýän energiýa ornaşdyrylan kuwwatyny ornaşdyrmak üçin döwlet we hususy maýa goýumlary bu pudak üçin esasy ösüş faktory bolup biler.Mysal üçin, Hindistanyň täzelenip bilýän energiýa üçin göni daşary ýurt maýa goýumlary 2017-18-nji ýyllarda ABŞ-nyň 1,2 milliard dollaryndan 2018-19-njy ýyllarda 1,44 milliard dollara çenli ýokarlandy.

Köp kompaniýalar we gözlegçiler neodimi gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ösdürmek boýunça işjeň işleýärler.Häzirki çykdajy gaty ýokary we bu möhüm materialy gaýtadan işlemek üçin infrastruktura ösüş etabynda.Neodimi ýaly seýrek elementleriň köpüsi tozan we gara bölekler görnüşinde biderek sarp edilýär.Seýrek toprak elementleri elektron galyndy materiallarynyň diňe az bölegini emele getirýändigi sebäpli, gaýtadan işlemek zerur bolsa, gözlegçiler göwrümli ykdysadyýeti tapmaly.

Programma boýunça bölünen 2020-nji ýylda magnitleriň satuw mukdary 65.0% -den ýokary bolar.Bu ugurda isleg awtoulag, ýel energiýasy we elektron terminal pudaklarynda agdyklyk edip biler.

Ahyrky ulanyş amaly taýdan 2020-nji ýylda girdeji paýy 55,0% -den gowrak bolan awtoulag pudagy bazarda agdyklyk eder. Adaty we elektrik ulaglarynda hemişelik magnitlere bolan isleg bazaryň ösmegine itergi berýär.Elektrik ulaglarynyň meşhurlygynyň bu segmentde esasy hereketlendiriji güýji bolmagyna garaşylýar.

Windel energiýasynyň ahyrky ulanylyşy garaşylýanlaryň içinde iň çalt ösüşi görer.Dikeldilýän energiýa meselesine global üns ýel energiýasy pudagynyň giňelmegine kömek eder diýlip garaşylýar.

Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň 2020-nji ýylda iň uly girdeji paýy bar we çak edilýän döwürde iň çalt ösmegine garaşylýar.Hemişelik magnit önümçiliginiň artmagy, Hytaýda, Japanaponiýada we Hindistanda ösýän ahyrky önümçilikler bilen birlikde, çak edilýän döwürde sebit bazarynyň ösmegine kömek eder diýlip garaşylýar.


Iş wagty: -20anwar-10-2022

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.