Neodim bazary 2028-nji ýyla çenli 3,4 milliard dollara barabar bolar

Amerikan habar beriş serişdeleriniň gözleglerine görä, 2028-nji ýyla çenli dünýädäki neodimiýa bazarynyň 3,39 milliard ABŞ dollaryna ýetmegine garaşylýar.2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli ýyllyk 5.3% ösüş depgininde ösmegine garaşylýar. Elektrik we elektronik önümlere bolan isleg bazaryň uzak möhletleýin ösmegine goşant goşar diýlip garaşylýar.

Neodimiý magnitleri dürli sarp ediji we awtoulag elektron önümlerinde ulanylýar.Kondisionerler üçin inwertorlar, kir ýuwýan maşynlar we guradyjylar, holodilnikler, noutbuklar, kompýuterler we dürli ses çykaryjylar ýaly önümleriň hemmesi hemişelik magnitleriň işlemegini talap edýär.Täze dörän orta gatlak ilaty bu önümlere bolan islegi artdyryp, bazaryň ösmegine peýdaly bolup biler.

Saglygy goraýyş pudagy bazary üpjün edijileri täze satuw kanallary bilen üpjün eder diýlip garaşylýar.MRI skanerleri we beýleki lukmançylyk enjamlary ýetmek üçin neodimium materiallaryny talap edýär.Bu islege Hytaý ýaly Aziýa-Pacificuwaş umman ýurtlarynyň agdyklyk etmegi ähtimal.Nextakyn ýyllarda Europeanewropanyň saglygy goraýyş pudagynda ulanylýan neodiniň paýynyň azalmagyna garaşylýar.

2021-nji ýyldan 2028-nji ýyla çenli girdeji taýdan ýel energiýasynyň ahyrky ulanylyş pudagy ýyllyk 5,6% iň çalt birleşýän ösüş depgini bolar.Gaýtadan dikeldilýän energiýa ornaşdyrylan kuwwatynyň ornaşdyrylmagyna itergi bermek üçin döwlet we hususy maýa goýumlary bu pudak üçin esasy ösüş faktory bolup biler.Mysal üçin, Hindistanyň täzelenip bilýän energiýa üçin göni daşary ýurt maýa goýumlary 2017-18-nji ýyllarda ABŞ-nyň 1,2 milliard dollaryndan 2018-19-njy ýyllarda 1,44 milliard dollara çenli ýokarlandy.

Köp kompaniýalar we gözlegçiler neodimi gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ösdürmek boýunça işjeň işleýärler.Häzirki çykdajy gaty ýokary we bu möhüm materialy gaýtadan işlemek üçin infrastruktura ösüş etabynda.Neodimi goşmak bilen seýrek elementleriň köpüsi tozan we gara bölekler görnüşinde biderek sarp edilýär.Seýrek toprak elementleri elektron galyndy materiallarynyň diňe az bölegini tutýandygy sebäpli, gaýtadan işlemek zerur bolsa, gözlegçiler göwrümli ykdysadyýeti tapmalydyrlar.

Programma boýunça bölünen 2020-nji ýylda magnitleriň satuw mukdary 65.0% -den ýokary bolar.Bu ugurda awtoulag, ýel energiýasy we elektron terminaly pudaklarynda isleg agdyklyk edip biler.

Ahyrky ulanylyş nukdaýnazaryndan awtoulag pudagy 2020-nji ýylda 55.0% -den gowrak girdeji paýy bilen bazarda agdyklyk eder. Adaty we elektrik ulaglarynda hemişelik magnitlere bolan isleg bazaryň ösmegine itergi berýär.Elektrik ulaglarynyň meşhurlygynyň bu segmentde esasy hereketlendiriji güýji bolmagyna garaşylýar.

Windel energiýasynyň ahyrky ulanylyşy garaşylýan ýerlerde iň çalt ösüşi görer.Dikeldilýän energiýa meselesine global üns ýel energiýasy pudagynyň giňelmegine kömek eder diýlip garaşylýar.

Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň 2020-nji ýylda iň uly girdeji paýy bar we çak edilýän döwürde iň çalt ösmegine garaşylýar.Hemişelik magnit önümçiliginiň artmagy, Hytaýda, Japanaponiýada we Hindistanda ösýän ahyrky önümçilikler bilen birlikde sebitleýin bazaryň çak edilýän döwürde ösmegine kömek eder diýlip garaşylýar.


Iş wagty: 10-njy ýanwar -2022

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.