Önümler

 • Güýçli hemişelik neodim magnitleri

  Güýçli hemişelik neodim magnitleri

  Arza:Ses çykaryjy magnit, senagat magnit, şaý-sepler magnit, motor magnit…

  Şekil:Siliner, Countersunk, Blok, Disk, Disk, halka, bar…

  Örtük:Nikel

  Baha:N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH

  Görnüşi:Hemişelik magnitler

  Şahadatnama:ISO9001, ISO14001

 • Neodymi nyşan magnitleri W / ýelimleýji arka

  Neodymi nyşan magnitleri W / ýelimleýji arka

  Konferensiýalarda, ýygnaklarda, söwda sergilerinde we çärelerinde at belliklerini we wizit kartoçkalaryny dakmak üçin neodiý magnitleri bilen ýasalan nyşan magnitlerini ulanmak aňsat.Magnit nyşanlary adaty pin nyşanlaryna ajaýyp alternatiwadyr, magnit güýji ýokary, çydamly, ýeňil we eşiklere zeper ýetirmez ýa-da ýyrtmaz.

 • Neodymium (NdFeB) Disk Magnitleri

  Neodymium (NdFeB) Disk Magnitleri

  Neodymium (“NdFeb”, “NIB” ýa-da “Neo” diýlip hem atlandyrylýar) disk magnitleri häzirki wagtda bar bolan iň seýrek toprakly magnitlerdir.Disk we silindr şekillerinde bar bolan Neodymium magnitleri, beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetlerine eýe.Magnit güýji ýokary, ortaça bahasy we daşky gurşawda gowy ýerine ýetirip bilýärler.Netijede, senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediş goşundylary üçin iň köp ulanylýan Seýrek Earther magnitleri.

 • Neodymium bar, Blok we kub magnitleri

  Neodymium bar, Blok we kub magnitleri

  Neodiý bar, blok we kub magnitleri ululyklary üçin ajaýyp güýçlidir.Neodimiý magnitleriMagnit häsiýetleri bilen häzirki wagtda täjirçilik taýdan elýeterli bolan iň güýçli hemişelik, seýrek ýer magnitlerihemişelik magnit materiallary.Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köp taraplylygy olary iň gowy saýlamaga öwürýärgoýmalarysenagat we tehniki ulanyşdan başlap, şahsy taslamalara çenli.

 • Neodim halka magnitleri - Güýçli seýrek ýer magnitleri

  Neodim halka magnitleri - Güýçli seýrek ýer magnitleri

  Neodimium halka magnitleri, seýrek merkezi Earther magnitleri, içi boş merkezi bilen tegelek.Neodymium (“Neo”, “NdFeb” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) halka magnitleri häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan iň güýçli magnitlerdir.Highokary magnit güýji sebäpli neodim halka magnitleri, şol bir netijäni gazanmak bilen dizaýny kiçeltmek üçin beýleki magnit materiallaryny çalyşdy.

 • Neodimium Rod Magnitleri

  Neodimium Rod Magnitleri

  Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam ýerlerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB hasasy we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp edijiler üçin köp maksatly çözgütdir.

 • Neodymium Countersunk Magnets

  Neodymium Countersunk Magnets

  “Tegelek bazasy”, “Tegelek kubok”, “kubok” ýa-da “RB” magnitleri diýlip hem atlandyrylýan “Countersunk Magnets”, adaty tekiz kelleli nurbady ýerleşdirmek üçin iş ýüzünde 90 ° hasaplaýjy deşikli polat käsede neodim magnitleri bilen gurlan güýçli monta. Magnitleridir.Nurbat kellesi önümiňize dakylanda ýalpyldawuk ýa-da birneme aşakda oturýar.

 • Neodimium kanal magnitleri

  Neodimium kanal magnitleri

  Neodiý gönüburçly kanal magnitleri güýçli, U görnüşli magnit gurnamalary, agyr ýüklemek, amaly saklamak we düzeltmek üçin gurlan.Nikel bilen örtülen polat kanalda berkidilen güýçli neodiý blok magnitleri bilen gurlupdyr.Kanal magnitlerinde M3 standart tekiz kelleli nurbatlary, hozlary we boltlary dakmak üçin bir ýa-da iki sany garşylykly deşik bar.

 • Neodiý gaz magnitleri W / sapakly baldaklar

  Neodiý gaz magnitleri W / sapakly baldaklar

  Içki sapakly baldakly gaz magnitleri güýçli gurnama magnitidir.Bu magnit gurnamalar polat gazana salnan N35 neodim disk disk magnitleri bilen gurlupdyr.Polat örtük, magnit güýjüni jemläp, kontakt ýüzüne gönükdirýän güýçli dik magnit çekiji güýji döredýär (esasanam tekiz demir ýa-da polat üstünde).Gazanyň magnitleri bir tarapynda magnitlenýär, beýleki tarapyna bolsa önümlere nurbat, çeňňek we berkidiji enjamlar ýerleşdirilip bilner.

 • Kauçuk örtükli neodiý küýze magnitleri

  Kauçuk örtükli neodiý küýze magnitleri

  Kauçuk bilen örtülen neodimium küýze magnitleri, ýüplükli merkezi deşik (içki aýal ýüplük) we goraýjy rezin örtükli güýçli we çydamly magnit ýygnaklarydyr.Tekiz polat diski bilen birikdirilen we yz galdyrmaýan we ýüzleriň çyzylmagynyň öňüni alýan N35 neodimium disk magnitleri bilen ýasalan.Gorag rezin örtük, daşky gurşawda yzygiderli ulanmak üçin magnitleri poslama ýa-da okislenmeden goraýar.Şeýle hem, magnitleriň aňsatlyk bilen kesilmeginiň öňüni alýar we beýleki örtülen ýa-da örtülmedik magnitlere garanyňda has süýşmäge garşylygy üpjün edýär.

 • Neodimium çeňňek magnitleri

  Neodimium çeňňek magnitleri

  Çeňňekli neodiý kubok magnitleri, ýüplükli çeňňekli polat käse bilen gurşalan N35 neodim magnitleri bilen ýasalýar.Çeňňek magnitleri kiçi göwrümi üçin ajaýyp güýç berýär (246 funt).Polat käse magnit güýjüni jemläp, kontakt ýüzüne gönükdirýän güýçli dik magnit çekiji güýji döredýär (esasanam tekiz demir ýa-da polat üstünde).Polat käseler poslama we okislenmeden iň ýokary gorag üçin elektrolitiki prosesi ulanyp, Ni-Cu-Ni (Nikel + Mis + Nikel) üç gatly gatlak bilen örtülendir.

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.