Önümler

 • Strong Permanent Neodymium Magnets

  Güýçli hemişelik neodimium magnitleri

  Arza:Ses çykaryjy magnit, senagat magnit, şaý-sepler magnit, motor magnit…

  Şekil:Siliner, Countersunk, Blok, Disk, Disk, halka, bar…

  Örtük:Nikel

  Baha:N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH

  Görnüşi:Hemişelik magnitler

  Şahadatnama:ISO9001, ISO14001

 • Neodymium (NdFeB) Disc Magnets

  Neodymium (NdFeB) Disk Magnitleri

  Neodymium (“NdFeb”, “NIB” ýa-da “Neo” diýlip hem atlandyrylýar) disk magnitleri häzirki döwürde seýrek duş gelýän iň güýçli magnitlerdir.Disk we silindr şekillerinde bar bolan Neodymium magnitleriniň beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetleri bar.Magnit güýji ýokary, ortaça bahasy we daşky gurşaw temperaturasynda gowy ýerine ýetirip bilýärler.Netijede, senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediş goşundylary üçin iň giňden ulanylýan Seýrek Earther magnitleri.

 • Neodymium Bar, Block & Cube Magnets

  Neodymium Bar, Blok we Kub Magnitleri

  Neodymi bar, blok we kub magnitleri ululyklary üçin ajaýyp güýçlidir.Neodimium magnitleriHäzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýlekilerden has ýokary bolan hemişelik, seýrek toprakly magnitlerdirhemişelik magnit materiallary.Olaryň ýokary magnit güýji, demagnetizasiýa garşylygy, arzan bahasy we köp taraplylygy olary iň gowy saýlamaga öwürýärgoýmalarysenagat we tehniki ulanyşdan başlap, şahsy taslamalara çenli.

 • Neodymium Ring Magnets-Strong Rare-earth Magnets

  Neodimium halka magnitleri - Güýçli seýrek ýer magnitleri

  Neodimiý halka magnitleri, seýrek merkezi magnit, çukur merkezi bilen tegelek görnüşde.Neodymium (“Neo”, “NdFeb” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) halka magnitleri häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan söwda taýdan iň güýçli magnitlerdir.Highokary magnit güýji sebäpli neodiý halka magnitleri, şol bir netijäni gazanmak bilen dizaýny kiçeltmek üçin beýleki magnit materiallaryny çalyşdy.

 • Neodymium Rod Magnets

  Neodimium Rod Magnitleri

  Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam giňişliklerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB çybyk we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp ediji üçin köp maksatly çözgütdir.

 • Neodymium Countersunk Magnets

  Neodymium Countersunk Magnets

  “Tegelek bazasy”, “Tegelek kubok”, “kubok” ýa-da “RB” magnitleri diýlip hem atlandyrylýan “Countersunk Magnets”, adaty tekiz nurbady ýerleşdirmek üçin iş ýüzünde 90 ° hasaplaýjy deşikli polat käsede neodimiý magnitleri bilen gurlan güýçli monta magnitdir.Nurbat kellesi önümiňize dakylanda ýalpyldawuk ýa-da birneme aşakda oturýar.

 • Neodymium Channel Magnets

  Neodymium Channel Magnets

  Neodimiý gönüburçly kanal magnitleri güýçli, amaly gurnamak, saklamak we düzeltmek üçin gurlan U şekilli magnit gurnamalarydyr.Nikel bilen örtülen polat kanalda berkidilen güýçli neodimium blok magnitleri bilen gurlupdyr.Kanal magnitlerinde M3 standart tekiz nurbatlary, hozlary we boltlary dakmak üçin bir ýa-da iki sany garşylykly / hasaplaýjy deşik bar.

 • Neodymium Pot Magnets W/Threaded Stems

  Neodimium küýze magnitleri W / sapakly baldaklar

  Içki sapakly baldakly küýze magnitleri güýçli gurnama magnitidir.Bu magnit gurnamalar polat gazanyň içine salynýan N35 neodimium disk magnitleri bilen gurlupdyr.Polat örtük, magnit güýjüni jemläp, kontakt ýüzüne gönükdirýän güýçli dik magnit çekiji güýji döredýär (esasanam tekiz demir ýa-da polat üstünde).Gazanyň magnitleri bir tarapa magnitlenýär, beýleki tarapyna bolsa önümlere nurbat, çeňňek we berkidiji enjamlar ýerleşdirilip bilner.

 • Rubber Coated Neodymium Pot Magnets

  Kauçuk örtükli neodimium küýze magnitleri

  Kauçuk bilen örtülen neodimium küýze magnitleri, ýüplükli merkezi deşik (içki aýal ýüplük) we goraýjy rezin örtükli güýçli we çydamly magnit ýygnaklarydyr.Tekiz polat diske dakylýan we yz galdyrmaýan we ýüzleriň çyzylmagynyň öňüni alýan N35 neodimium disk magnitleri bilen ýasalan we izopren rezin bilen örtülen.Gorag rezin örtük, açyk ýerlerde yzygiderli ulanmak üçin magnitleri poslama ýa-da okislenmeden goraýar.Şeýle hem, magnitleriň aňsatlyk bilen kesilmeginiň öňüni alýar we beýleki örtülen ýa-da örtülmedik magnitlere garanyňda has süýşmäge garşylygy üpjün edýär.

 • Neodymium Badge Magnets W/Adhesive Back

  Neodimi nyşan magnitleri W / ýelimleýji

  Konferensiýalarda, ýygnaklarda, söwda sergilerinde we çärelerinde at belliklerini we wizit kartoçkalaryny dakmak üçin neodium magnitlerinden ýasalan nyşan magnitlerini ulanmak aňsat.Magnit nyşanlary adaty pin nyşanlaryna ajaýyp alternatiwadyr, magnit güýji ýokary, çydamly, ýeňil we eşiklere zeper ýetirmez.

 • Neodymium Hook Magnets

  Neodymium Hook Magnitleri

  Çeňňekli neodimiý kubok magnitleri, ýüplükli çeňňek bilen polat käsede saklanýan N35 neodimium magnitleri bilen ýasalýar.Çeňňek magnitleri kiçi göwrümleri üçin ajaýyp güýç berýär (246 funt).Polat käse güýçli dik magnit çekiji güýji döredýär (esasanam tekiz demir ýa-da polat üstünde), magnit güýjüni jemläp, kontakt ýüzüne gönükdirýär.Polat käseler poslama we okislenmeden iň ýokary gorag üçin elektrolitiki esasly prosesi ulanyp, Ni-Cu-Ni (Nikel + Mis + Nikel) üç gatly gatlak bilen örtülendir.

Gerekli önümleri gözläň

Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.