Neodimium Rod Magnitleri

Gysga düşündiriş:

Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam ýerlerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB hasasy we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp edijiler üçin köp maksatly çözgütdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Neodymi hasasy we silindr Seýrek ýer magnitleri

Neodimium çybyk magnitleri silindr görnüşli, magnit uzynlygy diametre deň ýa-da ondan uly bolan güýçli, köptaraply seýrek toprakly magnitlerdir.Ykjam ýerlerde ýokary magnitli güýç talap edilýän we agyr ýüklemek ýa-da duýmak maksady bilen burawlanan deşiklere taşlanyp bilinýän programmalar üçin gurlupdyr.NdFeB hasasy we silindr magnitleri senagat, tehniki, täjirçilik we sarp edijiler üçin köp maksatly çözgütdir.

Neodymium (“Neo”, “NdFeB” ýa-da “NIB” diýlip hem atlandyrylýar) magnitler neodiý, demir we bor garyndysyndan ýasalýar, häzirki wagtda magnit häsiýetleri bilen beýleki hemişelik magnit materiallaryndan has ýokary bolan magnit häsiýetleri bilen söwda taýdan iň güýçli magnitlerdir.

Haryt amaly

Magnit uzynlygy, diametrinden has uzyn ýokary öndürijilikli neodim magnitleriniň giňligi.Neodimiý çybyklary, uzynlygy sebäpli şol bir diametri bolan tegelek diskden has çuň magnit meýdany berer.Kiçijik ululyk we iň ýokary güýç zerur bolan ýerlerde ulanylýar.Neodymium Magnets gaty ýokary güýç sarp edýär we ylmy synaglar, gaplama, displeý, mebel we hatda saz gurallary ýaly köp sanly programma üçin meşhur bolup, ajaýyp uzak aralyklar arkaly biri-birini özüne çekip biler.Şeýle hem, demagnetizasiýa edilmegine ägirt uly we ýeňip bolmajak garşylyk bar, olary ýigrenji programmalar we özüne çekiji programmalar üçin ideal edýär.

Önüm örtügi

Magnitler poslama garşy iň ýokary gorag üçin üç örtükli (NiCuNi). Standart önümçilige çydamlylygy ähli ölçeglerde +/- 0,1mm.Isleg boýunça dürli derejelerde, ululyklarda we örtüklerde öndürip bileris (mysal üçin kümüş örtük, N50-de D50mm x 50mmA we ş.m.) - adaty NdFeB magnitleri gerek bolsa biziň bilen habarlaşyň.

Örtük:Goşa Nikel, Nikel Mis Nikel, Sink, Altyn, Mis, Himiýa, PTFE, Parylene, Everlube, Passiwasiýa, Galaýy, Alýumin, Teflon ýa-da Epoksi.

Amal akymynyň diagrammasy

Haryt prosesi akymy1
Önüm prosesi akymy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Gerekli önümleri gözläň

    Häzirki wagtda N35-N55, 30H-48H, 30M-54M, 30SH-52SH, 28UH-48UH, 28EH-40EH ýaly dürli derejeli süzülen NdFeB magnitlerini öndürip biler.